evo-servis sk

Політика конфіденційності

Ми підходимо до захисту ваших особистих даних з великою відповідальністю та прагнемо забезпечити ваше право на інформацію. Під час обробки особистих даних ми також дотримуємо принципів законності, обмеження мети особистих даних, мінімізації обсягу та зберігання, точності, цілісності, конфіденційності та відповідальності, приділяючи особливу увагу безпеці та захисту особистих даних.
 

З 25 травня 2018 року набуває чинності Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року щодо захисту фізичних осіб при обробці особистих даних та їх вільному русі таких даних, яким скасовується Директива 95/46/ЄС (загальний регламент з питань захисту даних) («Регламент» або «GDPR») та Закон № 18/2018 З.з. про захист особистих даних та про зміну і доповнення деяких законів («Закон про захист особистих даних»).

Відповідно до статей 13 та 14 GDPR та § 19 Закону про захист особистих даних, компанія evo-servis sk s.r.o. зобов'язана надати наступну інформацію:

 

1. Контактні дані оператора

Оператором (номер 4 пункт 6 GDPR та § 5 літера о) Закону про захист персональних даних) є компанія evo-servis sk s. r. o., з юридичною адресою Zámocká 1063/8 901 01 Malacky, ідентифікаційний номер: 50983075, зареєстрована в Господарському реєстрі Окружного суду Братислави III, секція: Sro, вкладиш № 121103/B, контактні дані: тел.:
+421 915 534 291, e-mail: ,
("Компанія").

2. мета обробки персональних даних

Компанія обробляє ваші персональні дані для того, щоб якісно надавати свої послуги, їй відомі деякі персональні дані суб'єктів даних і вона повинна надавати їх іншим одержувачам для виконання своїх юридичних зобов'язань.

Компанія обробляє надані персональні дані з декількома цілями:

 • виконання договірних та переддоговірних зобов'язань
 • обробка персоналу та нарахування заробітної плати
 • обробка бухгалтерської звітності

3. Правові підстави для обробки персональних даних

Компанія обробляє ваші персональні дані відповідно до чинного законодавства. Правовою підставою для обробки персональних даних є:

 • спеціальне законодавство, зокрема:
  • Закон про соціальне страхування, Трудовий кодекс, відповідні правила нарахування заробітної плати та бухгалтерського обліку, Господарський кодекс, Цивільний кодекс, Закон про ліцензування торгівлі, Закон про охорону здоров'я та безпеку праці
 • згода суб'єкта персональних даних на обробку персональних даних залежно від мети обробки персональних даних
 • виконання договору, стороною якого є відповідна особа
 • обробка персональних даних з метою захисту життя, здоров'я або майна суб'єкта персональних даних
 • законний інтерес компанії.

Компанія також здійснює обробку персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних, якщо:

a) мета обробки персональних даних, коло суб'єктів даних та перелік персональних даних або їх обсяг встановлені безпосередньо застосовним юридично обов'язковим актом Європейського Союзу, міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Словацькою Республікою, або цим Законом. Якщо перелік або обсяг персональних даних не передбачений, компанія може обробляти персональні дані лише в обсязі та способом, необхідним для досягнення заявленої мети обробки, дотримуючись при цьому основних зобов'язань відповідно до статті 13(3)(a) - (e)(i) Закону про захист персональних даних.

b) Товариство здійснює подальшу обробку персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних, якщо мета обробки персональних даних, коло суб'єктів персональних даних та перелік персональних даних передбачені спеціальним законом і лише в обсязі та в порядку, передбаченому спеціальним законом. Оброблені персональні дані можуть бути розкриті, надані чи опубліковані лише у випадку, якщо спеціальним законом передбачено мету розкриття, надання чи опублікування, перелік персональних даних, які можуть бути розкриті, надані чи опубліковані, а також треті особи, яким розкриваються персональні дані, або коло одержувачів, яким розкриваються персональні дані, якщо Законом про захист персональних даних не передбачено інше.

c) обробка персональних даних необхідна для захисту життя, здоров'я або майна суб'єкта даних,

d) обробляються персональні дані, які вже були розкриті відповідно до закону і були належним чином ідентифіковані контролером як такі, що були розкриті; особа, яка стверджує, що обробляє розкриті персональні дані, повинна на вимогу Органу продемонструвати, що персональні дані, які обробляються, вже були розкриті на законних підставах,

e) компанія обробляє персональні дані, які необхідні для захисту прав і законних інтересів контролера або третьої сторони для цих цілей:

 • забезпечення переддоговірних/договірних відносин

4. Одержувачі або категорії одержувачів

Одержувачами є працівники компанії, уповноважені обробляти персональні дані, пов'язані з порядком денним шукачів роботи, з огляду на їхню посаду та на підставі дозволу компанії.

5. Передача персональних даних до третьої країни або міжнародної організації

Компанія не передає і не буде передавати ваші персональні дані третім країнам або будь-яким міжнародним організаціям.

6. Термін зберігання персональних даних

Термін зберігання персональних даних визначається відповідно до мети обробки персональних даних та відповідно до вимог конкретних нормативно-правових актів.

Конкретні терміни зберігання встановлюються внутрішнім розпорядженням компанії, Планом ведення діловодства, складеним відповідно до Закону "Про архіви та реєстри".

Компанія знищує персональні дані у встановленому порядку, якщо мета обробки та строк зберігання закінчилися. Після закінчення визначеної мети компанія має право обробляти персональні дані в обсязі, необхідному для дослідницьких або статистичних цілей, в їх знеособленому вигляді.

Компанія повинна забезпечити, щоб персональні дані суб'єктів даних оброблялися у формі, яка дозволяє ідентифікувати окремих суб'єктів даних не довше, ніж це необхідно для досягнення мети обробки.

 

7. Ваші права як суб'єкта даних

Суб'єкт даних має право на письмовий запит від компанії:

 • Ви маєте право в будь-який час вимагати доступ до своїх персональних даних - на ваш запит компанія надасть вам інформацію про те, які персональні дані про вас вона обробляє, з якою метою, з якого джерела були отримані персональні дані, кому були надані персональні дані та який очікуваний термін зберігання персональних даних.
 • Ви маєте право в будь-який час вимагати виправлення ваших неточних, неповних або застарілих персональних даних, які є предметом обробки.
 • Ви також маєте право вимагати видалення персональних даних, які більше не є необхідними для цілей, для яких вони були зібрані або оброблені.
 • Ви маєте право вимагати обмеження обробки ваших персональних даних - ви можете попросити компанію не видаляти ваші персональні дані, які в іншому випадку вона була б зобов'язана видалити, а також ви можете попросити компанію не обробляти ваші персональні дані далі, поки не стане зрозуміло, чи є оброблені дані точними або чи ваше заперечення проти обробки ваших персональних даних було висловлено на обґрунтованих підставах.
 • Ви маєте право в будь-який час заперечити проти обробки ваших персональних даних (тільки для персональних даних, де правовою підставою для обробки є законний інтерес компанії). Якщо ви це зробите, компанія продовжить обробку ваших персональних даних, тільки якщо буде доведено, що для цього є вагомі законні підстави.
 • Ви маєте право запобігти обробці персональних даних, які, на вашу думку, обробляються або будуть оброблятися для цілей прямого маркетингу без вашої згоди, і вимагати їх знищення,
 • Ви маєте право передати свої персональні дані іншому контролеру

Якщо ви вважаєте, що ваші права були порушені у зв'язку з обробкою ваших персональних даних, ви маєте право подати скаргу до наглядового органу - Управління з питань захисту персональних даних Словацької Республіки, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, тел . 02 323 132 14, e-mail: , або зв'язатися з Управлінням через його веб-сайт https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Якщо суб'єкт даних не має повної дієздатності, його права може здійснювати законний представник. Якщо суб'єкт даних помер, його права, які він мав відповідно до цього Закону, може здійснювати близька йому особа.

Запит суб'єкта даних відповідно до Закону про захист персональних даних розглядається компанією безкоштовно, за винятком оплати в розмірі, який не може перевищувати суму обґрунтовано понесених матеріальних витрат, пов'язаних з виготовленням копій, придбанням технічних носіїв і відправкою інформації суб'єкту даних, якщо інше не передбачено спеціальним законом.

Компанія зобов'язана розглянути запит суб'єкта даних у письмовій формі не пізніше ніж за 30 днів з дня отримання запиту.

 

8. Як ви можете реалізувати свої права?

Ви можете реалізувати свої права (в тому числі право на відкликання згоди) з контролером - компанією одним з наступних способів: письмово або електронною поштою (контактні дані вказані в пункті 1 вище).

9. Які персональні дані будуть оброблятися

Компанія буде обробляти наступні персональні дані:

 • ім'я та прізвище;
 • дата народження;
 • домашня або контактна адреса;
 • рівень освіти (включно з відповідними документами);
 • інформація про попередній досвід роботи;
 • адреса електронної пошти;
 • контактний телефон.

Цим компанія поінформувала вас як суб'єкта даних про захист ваших персональних даних і повідомила про ваші права щодо захисту персональних даних в рамках цього письмового зобов'язання щодо інформування.